ജീവിതത്തിനാണോ മുൻ്ഗണന ?

Motivational Stories in Malayalam Language

Motivational Stories in Malayalam Language: ഒരിക്കൽ ഒരു Philosophy പ്രൊഫസർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ്സ് എടുക്കാനായി കുറച്ചു സാധനങ്ങൾ തന്റെ ബാഗിൽ കൊണ്ട് വന്നു.  അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ jar എടുത്തു. പിന്നീട് അതിൽ കുറച്ചു പാറകഷ്ണങ്ങൾ നിറക്കാൻ തുടങ്ങി. നിറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചു, ഇനിയും ഈ Jaril സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു, jaril നിറച്ച പാറകഷ്ണങ്ങൾക്കു ഇടയിൽ ഇനിയും സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് അദ്ദേഹം jaril കുറച്ചു ചെറിയ കല്ലുകൾ നിറക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ചെറിയ കല്ലുകൾ ജാറിലുള്ള ആ പാറകഷ്ണങ്ങൾക്കു ഇടയിൽ കൂടി ഊഴ്ന്നു ഇറങ്ങി ആ ജാറിൽ നിറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇനിയും ആ ജാറിൽ സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ചെറിയ കല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ചു കൂടി സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ചു മണൽ നിറക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ മണൽ തരികൾ ആ പാറകഷ്ണങ്ങൾക്കും, ചെറിയ കല്ലുകൾക്കും ഇടയിൽ കൂടി ഊഴ്ന്നു ഇറങ്ങി ആ ജാർ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. മണൽ നിറച്ചാൽ ജാറിൽ ഒട്ടും വിടവ് ശേഷിക്കാതെ അത് നിറയുമല്ലോ. അദ്ദേഹം തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചു, ഇനിയും ഈ ജാറിൽ സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ടോ എന്ന്.  ആ മണൽത്തരികൾ ആ ജാർ മുഴുവൻ നിറച്ചു, ഇനിയും ഇതിൽ സ്ഥലം ബാക്കി ഇല്ല എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു.

അപ്പോൾ തുടർന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു; ഇത് പോലെ ആണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. ഈ വലിയ Jar നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജാറിൽ ആദ്യം നിറച്ച വലിയ പാറക്കഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം.

. രണ്ടാമത് അതിൽ നിറച്ച ചെറിയ കല്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി, നിങ്ങളുടെ വീട്, നിങ്ങളുടെ വാഹനം തുടങ്ങിയവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് അതിൽ നിറച്ച മണൽത്തരികൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ ജാറിൽ ആദ്യം ചെറിയ മണൽത്തരികൾ നിറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ നിറയുകയും, ബാക്കി പാറകഷ്ണങ്ങൾക്കോ, ചെറിയ കല്ലുകളോ അതിൽ നിറക്കാൻ സ്ഥലം ലഭിക്കില്ല. അതുപോലെ ആദ്യം ചെറിയ കല്ലുകൾ നിറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ മണൽത്തരികൾക്കു അല്ലാതെ പാറകഷ്ണങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ലഭിക്കയില്ല..

അതിനാൽ ആദ്യം ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ വലിയ ജാറിൽ ആദ്യം നിറക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പാറകഷ്ണങ്ങൾക്കു ആണ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒപ്പം കളിക്കുക, പങ്കാളിയോട് ഒപ്പം സമയം ചിലവിടുക, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒപ്പം സമയം ചിലവിടുക, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യം ഉള്ള കാര്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുക. അത് ആദ്യം നിറക്കാതെ മറ്റു രണ്ടും നിറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിന് അതിൽ സ്ഥലം അവശേഷിക്കില്ല. അതിനാൽ കുടുംബജീവിത്തിനു ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ബാക്കി ഉള്ള ഭാഗം നിറക്കാൻ സ്ഥലം അവശേഷിക്കും.

പണം ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കു ആൾകാർ കൂടുതൽ സമയം ചിലവിടുമ്പോൾ അവർ ജീവിക്കാൻ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു….

2 thoughts on “ജീവിതത്തിനാണോ മുൻ്ഗണന ?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *